slide

ບໍລິການ

ມີວິໃສທັດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບສູງສຸດ ແລະ ເປັນໂຮງພິມທີ່ດີເລີດ. ພວກເຮົາໄດ້ນໍາເຄື່ອງຈັກທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢຍີທີ່ທັນສະໃໝ ແລະ ມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການສູງເພື່ອຄອຍບໍລິການທ່ານ. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ອອກແບບ ສິ່ງພິມຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂປສເຕີ້, ແຜ່ນພັບ, ວາລະສານ, ໜັງສືພິມ ແລະ ອື່ນໆ... ບໍລິການແບບ One-Stop Service ສໍາລັບງານພິມຂອງທ່ານ ເຊິ່ງລວມມີ ການອອກແບບ, ການກະກຽມງານພິມ ຈົນສົ່ງຮອກປະຕູບ້ານຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາມີລະບົບຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາ ທຸກໆວຽກງານ. ທ່ານຈະບໍ່ມີການກັງວົນໃຈ ເມື່ອຊັ່ງວຽກ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິນຄ້າກົງຕໍ່ກໍານົດເວລາ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ທ່ານພໍໃຈ. ພິເສດ ດ້ວຍລາຄາທີ່ຍຸດຕິທໍາ. ...

Read more...
slide

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນວິສາຫະກິດຈຳກັດ ແລະ ໄດ້ດຳ ເນີນກິດຈະການ (ເປີດ) ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26/04/2010. ໂຮງພິມ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າເປັນໂຮງພິມໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດລົງ ທຶນຫຼາຍ ແລະ ມີທຶນຈົດ ທະບຽນ 1,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ມີ ເຄື່ອງຈັກ ທີ່ທັນ ສະໄໝ, ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີບັນຊາສາມາດເວົ້າໄດ້ ວ່າມີເຄື່ອງດຽວໃນ ສ ປປ ລາວ ໃນເວລາ ນີ້. ປະຈຸບັນໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ສາມາດຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ (ພິມ) ຮັບໃຊ້ ສັງຄົມແລ້ວຫຼາຍໆຢ່າງ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ວາລະສານ, ປື້ມ, ໂປຼສະເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ໃບປີວ, ປື້ມບິນ, ເອກະສານທາງລັດຖະການເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍ… ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ພິມລົງໃນເຈ້ຍແມ່ນທາງ...

Read more...
slide

ຕິດຕໍ່

ຖ. ໜອງສະໂນຄໍາ, ບ. ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ, ມ. ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 856-21 254 118; ແຟັກ: 856-21 254 117 ເບິ່ງແຜນທີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ (https://maps.google.com/maps?f=q source=embed hl=th geocode= q=vientiane aq= sll=37.0625,-95.677068 sspn=42.174768,86.572266 t=h ie=UTF8 hq= hnear=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7 ll=17.962769,102.614429 spn=0.006205,0.010568 z=14) ...

Read more...
slide

ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ

ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນວິສາຫະກິດຈຳກັດ ແລະ ໄດ້ດຳ ເນີນກິດຈະການ (ເປີດ) ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26/04/2010. ໂຮງພິມ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າເປັນໂຮງພິມໜຶ່ງທີ່ມີຂະໜາດລົງ ທຶນຫຼາຍ ແລະ ມີທຶນຈົດ ທະບຽນ 1,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນ ສະໄໝ, ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີບັນຊາສາມາດ ເວົ້າໄດ້ວ່າມີເຄື່ອງດຽວໃນ ສ ປປ ລາວ ໃນເວລາ ນີ້. ປະຈຸບັນໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ສາມາດຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ (ພິມ) ຮັບໃຊ້ ສັງຄົມແລ້ວຫຼາຍໆຢ່າງເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ວາລະສານ, ປື້ມ, ໂປຼສະເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ໃບປີວ, ປື້ມບິນ, ເອກະສານທາງລັດຖະການເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍ… ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ພິມລົງໃນເຈ້ຍແມ່ນທາງ ໂຮງພິມຜະລິດ ໄດ້ທັງໝົດ,...

Read more...