slide

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ, ສ້າງຕັ້ງຂື້ນເປັນວິສາຫະກິດຈຳກັດ ແລະ ໄດ້ດຳ ເນີນກິດຈະການ (ເປີດ) ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 26/04/2010. ພວກເຮົາໄດ້ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍເຄື່ອງ ຊຶ່ງແຕ່ລະເຄື່ອງແມ່ນມີ ລະບົບການຄວບຄຸມດ້ວຍຄອມພິວເຕີ. ໂຮງພິມລາວຢູນິພຣິນ ສາມາດຜະລິດສື່ສິ່ງພິມຮັບໃຊ້ສັງຄົມໄດ້ແລ້ວຫຼາຍຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ວາລະສານ, ປື້ມວິຊາການ, ໂປຼສະເຕີ, ແຜ່ນພັບ, ໃບປີວ, ປື້ມບິນ, ປຶ້ມບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານ, ປຶ້ມແຊັກ ແລະ ເອກກະສານທາງ ລັດຖະການເປັນຈຳນວນຫຼາຍ… ...

Read more...
slide

ຕິດຕໍ່

ຖ. ໜອງສະໂນຄໍາ, ບ. ວັດໄຕໃຫຍ່ທົ່ງ, ມ. ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ: 856-21 254 118; ແຟັກ: 856-21 254 117 ອິເມວ: laouniprint@gmail.com, uniprint@laotel.com www.laouniprint.com ເບິ່ງແຜນທີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ (https://maps.google.com/maps?f=q source=embed hl=th geocode= q=vientiane aq= sll=37.0625,-95.677068 sspn=42.174768,86.572266 t=h ie=UTF8 hq= hnear=%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7 ll=17.962769,102.614429 spn=0.006205,0.010568 z=14) ...

Read more...
slide

ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ

ລາວຢູນິພຣິນ ມີວິໃສທັດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ ທ່ີຈະບໍລິການໃຫ້ລູ້ກຄ້າໄດ້ຮັບສິ່ງພິມທ່ີມີຄຸນນະພາບດີ ດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ. ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງພິມທີ່ດີເລີດ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃໝ່ທ່ີມາພ້ອມ ກັບເທັກໂນໂລຢຍີທີ່ທັນສະໃໝລ້າສຸດ ແລະ ມີພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການສູງ ເພື່ອຄອຍບໍລິການ ທ່ານ. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການອອກແບບສິ່ງພິມຂອງທ່ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປື້ມອ່ານ, ປື້ມຂຽນ, ວາລະສານ, ແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ້, ໜັງສືພິມ ແລະ ອື່ນໆ... ພວກເຮົາມີການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທຸກຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດ ຕະພັນ ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູ້ກຄ້າ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກທາງດ້ານການສົ່ງ Files ແລະ ໄດ້ຮັບສິ່ງພິມ ທ່ີກົງຕໍ່ເວລາຈາກການບໍລິການເຖິງສະຖານທ່ີຂອງພວກເຮົາ. ສະຖານທ່ີຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ...

Read more...